Науково-виробничий збірник

Статті повинні бути побудовані в логічній послідовності, без повторень, з чіткими формулюваннями, без граматичних помилок, насичені фактичним матеріалом, складатися з основних розділів: «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень», «Висновки» і «Бібліографічний список літератури», «Анотації» – англійською мовою, «Ключові слова».

Рукопис статей подається українською або російською мовами у вигляді примірника віддрукованого тексту, підписаного всіма авторами, і додатку в електронному варіанті (файл, названий прізвищем автора, у форматі .doc або .rtf). Загальний обсяг статті – не менше 5 стор. та не більше 10 стор. Текст статті (крім заголовка статті) – шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал –1,0; ширина верхнього, нижнього правого полів – 2,5 см, лівого – 3,5 см, абзацний відступ 1,27 см).

На першій сторінці зліва, без абзацного відступу вказати індекс УДК.

Заголовок – великими літерами, шрифт 16 pt, виключно по центру. Заголовок наукової статті має бути інформативним, у заголовку статті можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі заголовків статей англійською мовою не має бути транслітерації з української мови, крім власних імен, назв приладів та інших об’єктів, що мають власні назви. Це також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів.

Відомості про авторів – прізвище автора та ініціали із вказівкою наукових ступенів і звань, електронну адресу одного з авторів.

Найменування організації – простим текстом по центру правильна повна назва організації та її офіційно прийнятий англійський варіант.

Авторське резюме (анотація) – обсягом від 100 до 250 слів. Анотація має бути інформативною ( не містити загальних слів), оригінальною (відображати основний зміст статті та результати досліджень), структурованою (дотримуватись логіки опису результатів у статті).

Ключові слова (5-7 слів) – після анотації, з абзацу.

Далі через пустий рядок – текст статті. Назви підрозділів «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень», «Висновки:» (або «Висновок.», якщо він один) виділяти напівжирним шрифтом і розміщувати з абзацу. Самі висновки нумеруються арабськими цифрами.

Таблиці набирати в програмі Microsoft Word або Excel (шрифт Times New Roman, ширина – у межах полів, шапку оформляти напівжирним). Слово “Таблиця __” писати зправа курсивом з номером арабськими цифрами (якщо таблиця не одна). Заголовок таблиці – шрифт 12 pt, напівжирним, виключно по центру. Посилання на таблицю у тексті вказують скорочено “табл. __”, чи (табл. __) перед розміщенням таблиці. Примітки до таблиці – курсивом.

Формули – в Equation Editor 3.0, виключно по центру. За наявності у тексті посилання на формулу, її нумерують арабською цифрою у круглих дужках з правого краю напроти формули в межах форматування сторінки.

Рисунки, діаграми (ширина не більше 14 см) – у відтінках сірого (не кольорові) відсканувати і внести на дискету в окремі файли під назвою “Figur.” у форматі “ .jpg”, або додати чіткі оригінали фотографій. Графіки робити в програмі МS Ехсеl як рисунки. Умовні позначення та підписи на рисунку – не менше 10 pt, заголовок рисунка – жирним, виключно по центру, без абзацного відступу. На кожен рисунок, графік потрібно робити в тексті посилання – “(рис. __)”.

Бібліографічний список – назва підрозділу оформлюється напівжирним шрифтом по центру. Сам бібліографічний список оформити мовою статті та латиницею. У тексті посилання на цитовану роботу подають арабськими цифрами у квадратних дужках. Іноземні літературні джерела подавати на мові оригіналу.

Після бібліографічного списку через пустий рядок подається переклад анотацій якісною англійською мовою (назва статті, автори, місце роботи, текст анотації, ключові слова): курсивом, з абзацного відступу. Назва статті великими літерами.

Рукопис статті (підписаний всіма авторами) обов’язково! повинен мати додатки: дві рецензії (одна – з установи, з якої надіслано статтю, друга – від члена редколегії наукового збірника ІТ НААН), акт експертизи (з місця роботи) та авторську довідку (повне ПІБ, наук. ступінь, звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, електронна адреса).

Увага! Авторам-аспірантам і пошукачам – Ваші статті повинні візувати наукові керівники, чи керівники підрозділів установ, де Ви працюєте. У статті подавати посилання на наукового керівника, якщо він не є співавтором..

Cтатті надсилати на адресу:

624214, Харківська обл., Зміївський р-н, с.Бірки, вул. Центральна 20,  ДДСП НААН,

Тел.: (05747) 78-000, 78-002 ; моб.: 095-250-50-02, 097-928-46-44

Дзвінки приймаються у робочі дні, крім суботи та неділі з 800 до 1700 год

(перерва з 1200 до 1300 год).

E-mail: shomina_n@ukr.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *